Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności osób korzystających z Serwisu oliviahome.com (dalej „Użytkownicy”) i dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Użytkowników były
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

Korzystanie z funkcjonalności dostępnych w Serwisie oliviahome.com (dalej „Serwis”) może wiązać się z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika.

Nasza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) powstała, aby poinformować Użytkowników kto jest administratorem ich danych osobowych, jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy oraz komu je udostępniamy, a także jakie prawa przysługują Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności będzie aktualizowana. W przypadku dokonania zmian, będziemy publikować zaktualizowaną wersję Polityki w Serwisie.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Olivia Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-251) przy ul. Stefana Batorego 16/1A, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556584, NIP 9571078365, REGON 361437480, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (dalej „Usługodawca”). Odrębnymi administratorami danych osobowych (dalej „Odrębni administratorzy”) są podmioty wskazane w dalszej części Polityki jako Odrębni administratorzy. Odrębni administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami prywatności i przetwarzania danych osobowych.

II. Uzyskanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik powinien kontaktować się korzystając z następujących danych kontaktowych: Olivia Home Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, adres e-mail: info@oliviahome.com

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych i informacji

Usługodawca przetwarza dane osobowe oraz informacje związane z korzystaniem z Serwisu, które Użytkownik udostępnia lub pozostawia podczas korzystania z Serwisu, w tym w elektronicznych
formularzach lub zapisanych w plikach cookie, którymi mogą być w szczególności: imiona, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, adres IP, informacje o urządzeniu końcowym,
przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej, język, miasto, aktywności i czas zaangażowania Użytkownika w Serwisie. W każdym
przypadku, zakres przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych i informacji zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w procesie korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie oraz poufności i integralności transmisji danych, Usługodawca stosuje technologie szyfrujące, w szczególności w postaci protokołu SSL.

IV. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) marketingowych, w tym związanych z prowadzeniem marketingu produktów lub usług własnych Administratora oraz innych osób, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia, przy czym realizowanie celów marketingowych może obejmować w szczególności przesyłanie i dostarczanie przez Administratora, w imieniu własnym lub na zlecenie innych osób, informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji lub realizacji wynikającego z przepisów prawa żądania
uprawnionego organu odnośnie danych osobowych Użytkownika, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia oraz właściwych przepisów dotyczących tych obowiązków,
c) ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
d) analitycznych i statystycznych oraz badania poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na
możliwości prowadzenia badań poziomu satysfakcji klientów oraz tworzenia statystyk, raportów, analiz, pomiarów statystycznych, analitycznych i wydajnościowych dotyczących korzystania z Serwisu, korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę i aktywności Użytkowników, w szczególności celem poprawy jakości, ulepszania lub rozwijania usług świadczonych przez Usługodawcę, dostosowywania stron internetowych Serwisu do przyzwyczajeń Użytkowników, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
e) prowadzenia korespondencji, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia i właściwych przepisów (w przypadku, gdy korespondencja stanowi realizację obowiązku prawnego
Usługodawcy), prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na korespondencję, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia lub zgody Użytkownika, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia (w przypadku, gdy korespondencja jest wysyłana na podstawie udzielonej zgody na jej przesyłanie),
f) w celu określonym w udzielonej Usługodawcy zgodzie Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w takim przypadku jest Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia.

V. Udostępnianie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, między innymi podmiotom, z których Usługodawca korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom świadczącym dla Usługodawcy usługi podatkowe, rachunkowe,
prawne, techniczne lub informatyczne.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (Odrębnym administratorom), między innymi podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, bankowe lub ubezpieczeniowe, uprawnionym podmiotom lub organom, którym Usługodawca jest uprawniony lub zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, deweloperom, z którymi współpracuje Usługodawca.

VI. Przekazywanie danych poza EOG

Usługodawca dopuszcza możliwość współpracy z partnerami, którzy mają siedziby w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Usługodawca przekaże dane osobowe poza EOG
tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne oraz przy zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony tych danych, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie,
dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez okres:
a) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie IV.c) Polityki – przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub
obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Usługodawcy – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem innych postanowień punktu VII Polityki,
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej cofnięcia.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach prawnych przetwarzania, dla których występują różne okresy przetwarzania, łączny czas przetwarzania nie będzie dłuższy niż okres przetwarzania, który upłynie najpóźniej.

VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje na warunkach określonych w Rozporządzeniu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłoby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

X. Informacja dotycząca profilowania.

Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia.

XI. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na korespondencję Użytkownika. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na korespondencję Użytkownika.

XII. Technologie umożliwiające zbieranie i przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika

Usługodawca stosuje pliki cookie w Serwisie. Cookies to dane informatyczne zapisane w plikach, umieszczane podczas przeglądania stron internetowych Serwisu i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń ani zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub jego oprogramowaniu. Cookies posiadają unikalną nazwę i określony czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz przechowują informacje związane z konkretnym używanym przez Użytkownika urządzeniem. W plikach cookie może być zapisany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie Użytkownika (numer IP), ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
Serwis może zapisać plik cookie w przeglądarce Użytkownika, jeżeli przeglądarka to umożliwia.
Usługodawca może uzyskać dostęp jedynie do plików cookie umieszczonych przez stronę internetową
Usługodawcy, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Usługodawca może stosować cookies w następujących celach:
a) niezbędne (techniczne) pliki cookie – w celu prawidłowego działania, wyświetlenia lub korzystania ze stron internetowych Serwisu (przykładowo zapewnienia bezpieczeństwa),
b) funkcjonalne pliki cookie – w celu dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika (przykładowo: zapamiętania preferencji prywatności dotyczących plików cookie czy aktywnego dokonania wyboru języka lub określonych treści Serwisu) i optymalizacji korzystania z Serwisu (przykładowo: rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej),
c) statystyczne i wydajnościowe pliki cookie – w celu tworzenia statystyk, raportów, pomiarów i badań dotyczących korzystania z Serwisu, w szczególności celem poprawy jakości, ulepszania lub rozwijania Serwisu i usług świadczonych w Serwisie, dostosowywania stron internetowych Serwisu do przyzwyczajeń Użytkowników.

Usługodawca wykorzystuje cookies własne oraz pochodzące od osób trzecich. Celem monitorowania ruchu, tworzenia statystyk, raportów, pomiarów i badań dotyczących korzystania z Serwisu, Usługodawca stosuje cookie Google Analytics, które zamieszczają na urządzeniach końcowych Użytkowników kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach. Dostawca oprogramowania Google Analytics, Google Ireland Limited, nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji tożsamości Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie zbierania i przetwarzania danych w usłudze Google Analytics zawarte są w dokumentach dostępnych na stronach internetowych o
adresach: https://policies.google.com/?hl=pl oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Usługodawca może stosować cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Pliki cookie sesyjne przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika jedynie do czasu opuszczenia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas ustawiony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Usługodawca nie dokonuje identyfikacji tożsamości Użytkownika na podstawie cookies. Podstawą prawną stosowania funkcjonalnych, statystycznych i wydajnościowych plików cookie jest zgoda Użytkownika. Podstawą prawną stosowania niezbędnych plików cookie jest konieczność zapewnienia Użytkownikowi niezakłóconego i prawidłowego działania, wyświetlania i korzystania z Serwisu.
Użytkownik może w każdym czasie usunąć pliki cookie z urządzenia końcowego (wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce) lub zmienić ustawienia przeglądarki w ten sposób, aby cookies były blokowane. Informacje o obsłudze plików cookie oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Użytkownik może w każdym czasie zablokować wykorzystanie danych przez oprogramowanie Google Analytics poprzez pobranie i instalację dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, dostępnego na stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Usunięcie, zablokowanie lub zmiana ustawień plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu lub spowodować konieczność ponownego wyboru w zakresie preferencji Użytkownika. Zgoda Użytkownika na zastosowanie plików cookie jest również zapisywana za pomocą pliku cookie, dlatego jeśli Użytkownik usunie cookies ze swojej przeglądarki, będzie musiał ponownie dokonać wyboru preferencji prywatności dotyczących plików cookie.